Misjon

“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” Apg. 1:8


Pinsekirken Tabernaklet har siden starten i 1920, vært en kirke med et stort engasjement for misjon. Vår drivkraft er ønsket om å fullføre Jesu misjonsbefaling i Matteus 28:18-20 og Apostlenes gj. 1:8 om å forkynne evangeliet, gjøre disipler, trene og sende ut arbeidere i Den Hellige Ånds kraft i hele verden for å utføre oppdraget både åndelig og diakonalt.

Global misjon: fra Bergen og Norge ønsker vi å nå ut til forskjellige folk, nasjoner og kulturer. Vi gjør det ved å sende ut og støtte misjonærer og lokale samarbeidspartnere i deres arbeid med evangelisk og diakonal virksomhet, som kirkeplantinger, skoler og utdannelse, helse tiltak, arbeid for barn og unge, kampen mot menneskehandel m.m.

Lokal misjon: er den evangeliske og diakonale virksomheten vi har i vårt eget land gjennom å støtte forskjellige grupper og kulturer utenfor vår egen kirke (eks. tilbud til innvandrere, evangelisering, menighetsplanting, tilbud til rusavhengige og lignende).

Vi er i dag med å sende og støtte disse misjonærene:

Kongo

Christina & Scott Kamanga

Virkefelt: Menighetsbygging/ pionerarbeid/sosial og humanitær arbeid/skoler.
Utsender: Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Samarbeidskirke: CELPA Kongo.
Kontakt: christinabregaard.com

Uganda

Raili & Stephen Malema

Virkefelt: Menighetsbygging/ evangelisering/prosjektarbeid Women against Aids. Periodiske utreiser.
Utsender: Pinsekirken Tabernaklet. Kontakt: malema@online.no

Uganda

Trygve & Karin Korneliussen

Virkefelt: Menighetsbygging/ prosjektarbeid rettet mot helse. Pensjonister. Periodisk utreise. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Samarbeidskirke: PCU Pentecostal Churches of Uganda. Kontakt: trygve.korneliussen@gmail.com

Filipinene

Nathan Osnes

Virkefelt: Nathan er en av menighetens evangelister.
Når han ikke reiser, og trener disipler i Norge, er han misjonær med fokus på evangelisering/ pionerarbeid/menighetsplanting/ ledertrening/ skoler og sosial hjelp i Fillipinene og Papua New Guinea. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet Global Heart Missions
Kontakt: post@globalheartmissions.com Les mer her

India

Familien Subhash

Virkefelt: Menighetsbygging/ Pionerarbeid/sosialt og humanitært arbeid/ skoler/fadderprosjekt
Anti-trafficking

 http://www.stoptrafficing.org
Fadderprosjekt  http://www.ptb.no/dalitbarna

Thailand

Eva og Håkon Aasebø & fam.

Virkefelt: Sammen med pastorene Daniel og Paulina Brolin er de med å bygger den voksende kirken Life Center Church i Bangkok.
Eva og Håkon bidrar med leder-trening, teambygging og med å etablere nye strukturer i menigheten. Eva leder også barnekirken og Håkon fengselsbesøkstjenesten.
Utsender: Salt Bergenskirken Kontakt: haakon.aasebo@yahoo.no

México

Familien Tande

Virkefelt:sosialt/humanitært arbeid i samarbeid med Back2Back i Monterrey, Mexico.
Utsender: Betania Stathelle. Kontakt: tobytande@gmail.com

México

Sara Jensen

Virkefelt: sosialt/humanitært arbeid i samarbeid med Back2Back i Monterrey, Mexico.
Utsender: Strømmen Pinsemenighet.
Kontakt: sarainmexico.com

Argentina

Familien Ystebø Alegre

Virkefelt: Bibelskole/ledertrening pionerarbeid første evangelisk kristne universitetet i Argentina. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet. Kontakt: ptb.no/argentina
Les mer her

HUB-Afrika

Vigdis og Arne Gjervoldstad

Virkefelt: HUB er et nordisk pinsesamarbeid i Afrika, hvor ledere fra Sverige, Finland og Norge jobber sammen med 13 forskjellige kirkesamfunn i 8 ulike land, hvor alle er startet av nordisk pinsemisjon. HUB mål er å:
-Styrke fellesskapet med våre søsterkirker i UKIAMKA
–  Legge til rette for gjensidig samhandling og felles strategi.
–  Stå sammen om felles prosjekter: ledertrening/utdanning av ledere, misjonssatsing, bistand, osv.

Nederland

Sandy & Enzo Pignato

Virkefelt: Menighetsplanting og disippeltrening i storbyen Amsterdam

Kontakt: http://www.credochurch.nl
https://www.facebook.com/CredoChurchAmsterdam

Evangeliesenteret

Leder: Rolf Helge Ødegård

Virkefelt: Evangeliesenterets kontaktsentre driver oppsøkende arbeid for mennesker med rusavhengighet.

Evangeliesenterets kontaktsenter i Bergen ligger i Lille Øvregate 31. 5018 Bergen. Senteret har åpent tirsdag og torsdag fra kl. 11:00 – 15:00. Hver torsdag kl. 19:00 er det samling med andakt og sosialt fellesskap. De serverer varm mat og deler ut matposer, klær og turutstyr. http://www.evangeliesenteret.no
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079081430226


Du kan være med å støtte med din gave!


Vipps misjon

#534332

Bankgiro

3624.07.97725